Biologisk mångfald -Miljögruppen Lidingö RK

torsdag 2 november 2023

Björn Bengtsson, ansvarig Miljögruppen

Vårt mål

Vi vill öka och bredda engagemanget för miljöfrågor i vår klubb och på Lidingö genom att öka synligheten för Rotarys stora miljöengagemang, opinionsbildning och samverkan med Lidingö stad och föreningslivet på Lidingö såsom Naturskyddsföreningen, Lidingö FN-förening, Ett hållbart Lidingö och kyrkorna. Vi vill medverka till att Rotaryklubbarna på Lidingö ökar sitt engagemang i distriktets och ESRAGs miljöarbete.

Vårt fokus

Vi vill fortsätta fokusera på att öka kunskapen och engagemanget i konkreta aktiviteter för att stödja den biologiska mångfalden på land, i luften och vattnen runt Lidingö.

Aktiviteter och projekt

Naturpromenader höst och vår

En höst- och en vårpromenad i naturen på Lidingö med guidning av Helena Klangemo, där samtliga medlemmar i Rotary på Lidingö bjuds in.

Information och dialog i vår klubb

En programpunkt (kort eller lång) som berör ”Vårt fokus” (se ovan) varannan månad där omfattning och innehåll planeras i samverkan mellan miljö- och programkommittén. En löpande dialog med styrelsen om framtida aktiviteter.

Informationshubbar för biologisk mångfald 

Hubben vid Lidingö stadsbibliotek • En ny hubb med motsvarande information på norra eller södra Lidingö Den existerande hubben med ängsplanteringen ses över och med stöd av expertisen görs vad som behövs för att främja att de växter som vi sått får möjlighet att gro och växa. Vi undersöker möjligheten med målsättningen att etablera en ny ”Informationshubb” med växter som attraherar pollinatörer och med insektshotell som konkret exempel för Lidingös villaägare och bostadsrättsföreningar. I anslutning ska finnas möjlighet att få information om vad biologisk mångfald och vad var och en kan göra för att främja den biologiska mångfalden.

Biologisk mångfald i Lidingös trädgårdar och parker

Vi vill öka villaägarnas och bostadsrättsföreningarnas kunskap om trädgårdens och parkens stora nytta för klimat och mångfald och på så sätt öka Lidingöbornas kunskap om Rotarys miljöengagemang. Det vill vi bland annat göra på Rotarys julmarknad och på Lidingö stadsbibliotek (se nedan ”Myllrande Liv på Lidingö”) med andra föreningar.

Myllrande Liv på Lidingö

Deltagande i aktiviteter tillsammans med andra Lidingöorganisationer på och runt den biologiska mångfaldens dag på Stadsbiblioteket i samband med vår Informationshubb.

Miljögruppen, Lidingö RK